🇪🇺 delivery in all Europe

ENGLISH VERSION

REGULAMIN

Szanowni Klienci,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie w Polsce RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W dniu 25. grudnia 2014 weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z powyższym dostosowaliśmy regulamin naszego sklepu do nowych wymogów prawnych europejskich i krajowych, które prezentujemy poniżej.

§ 1 Wstęp

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym LOG7 Publishing znajdującym się pod adresem elektronicznym https://sklep.log7.pl/
 • Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 2. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827),
 3. ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.),
 4. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 6. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 • Sprzedawca– LOG7 PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przemysłowa 7, Kłoda, 64-130 Rydzyna, Polska, KRS 0000852725, NIP 6972377899, REGON 386648549, kapitał zakładowy 5.000 zł, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym https://sklep.log7.pl/
 • LOG7– sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://sklep.log7.pl/, prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
 • Zamawiający– osoba fizyczna, prawa lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w LOG7.
 • Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w LOG7 w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Towar– rzeczy ruchome oferowane przez LOG7; wszystkie Towary oferowane przez LOG7 są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Zamówienie– zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 • Koszyk– formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
 • Rejestracja– czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta.
 • Dane osobowe– dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Konto– utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
 • Użytkownik– osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto w LOG7.
 • Cena– cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Koszty dostawy– koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
 • Płatność– zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

§ 3 Warunki ogólne

 • Składanie Zamówień w LOG7 odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 • Dla korzystania z LOG7 niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 • Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
 • Przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 • Zawartość stron LOG7 stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 • Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach LOG7 mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

§ 4 Konto

 • Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 • Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 • Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym https://sklep.log7.pl/
 • Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 • Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację oraz zawierającą login oraz hasło Użytkownika.
 • Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
 1. składanie Zamówień,
 2. korzystanie z przechowalni, umożliwiającej odkładanie Towarów na później,
 3. śledzenie statusu przesyłki kurierskiej, monitorowanie statusów złożonych Zamówień oraz historii zakupów,
 4. korzystanie z książki adresów.
 5. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest przedsiębiorca, który udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

§ 5 Złożenie zamówienia

 • Dokonywanie zakupów w LOG7 odbywa się za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
 • Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 • Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 • Przed Złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. rozmiar oraz ilość, wyboru sposobu przesyłki oraz formy płatności.
 • Dla złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest również podać adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
 • Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 • Poprzez kliknięcie ikony „ZAMAWIAM” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny, Kosztów dostawy oraz innych kosztów, jeżeli zostały naliczone i Zamawiający został o nich poinformowany.
 • Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie.
 • Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu LOG7, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na złożone przez Zamawiającego Zamówienie.
 • Klient dokonujący zakupu w sklepie może w sposób wyraźny udzielić odrębnej zgody na przekazanie jego adresu e - mail do Grupy Allegro z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy LOG7 oraz Grupę Allegro jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym LOG7 oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

§ 6 Płatności

 • Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 • Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
 1. karta płatnicza,
 2. przelew bankowy,
 3. płatność w systemie Przelewy24
 4. Zapłata metodami określonymi w ust. 2 lit. a, b i d powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy.
 5. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7 Dostawa

 • Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • LOG7 prowadzi sprzedaż wysyłkową dla zamówień złożonych przez Internet. Nie jest możliwy odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 • Sprzedawca dostarcza zakupiony towar w terminie 3 dni licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym płatności w pełnej wysokości. W przypadku płatności przy odbiorze termin dostawy należy liczyć od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone pisemnie i zawierać:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer zamówienia,
 3. opis wady Towaru,
 4. datę zakupu.
 5. Sprzedawca rozpatruje także reklamacje złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem podania danych, o których mowa w ust. 2. Sprzedawca potwierdza złożenie elektronicznej reklamacji poprzez przesłanie informacji wraz z nadanym numerem reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 1. wiadomością e-mail, na adres sklep@log7.pl,
 2. w formie pisemnej, na adres LOG7 PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Przemysłowa 7, Kłoda, 64-130 Rydzyna, Polska z dopiskiem "Zwrot - Sklep Internetowy".
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 14 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 9. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 16. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
 17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 18. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 20. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 10 Oświadczenia

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LOG7 PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przemysłowa 7, Kłoda, 64-130 Rydzyna, Polska, KRS 0000852725, NIP 6972377899, REGON 386648549, kapitał zakładowy 5.000 zł, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy, właściciela oraz administratora Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym https://sklep.log7.pl/. (dalej zwanym Administratorem) moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email. Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.
 • Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest LOG7 PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przemysłowa 7, Kłoda, 64-130 Rydzyna, Polska, KRS 0000852725, NIP 6972377899, REGON 386648549, kapitał zakładowy 5.000 zł, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym https://sklep.log7.pl/
 2. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora.
 3. Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia.
 4. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mi informacji marketingowych za moją uprzednią zgodą.
 6. Administrator może dokonywać profilowania moich danych osobowych w celu zakwalifikowania mnie do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności (profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych).

§ 11 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://sklep.log7.pl/
 • O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Zamawiających drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia/li>
 • Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Zamawiający może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Zamawiający będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.
 • W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
LOG7 PUBLISHING Sp. z o.o. sp. k
Kłoda ul. Przemysłowa 7
64-130 Rydzyna
Polska
NIP 697 237 78 99
© Copyright 2022, LOG7 PUBLISHING, All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram